Bostyrertilsynet avslører: DOMSTOLEN NEKTER DEBITORER LOVPÅLAGT REVISJON.

RETTEN HAR I FLERE ÅR OPPNEVNT OG INSTRUERT UFAGLÆRTE PENSJONISTER TIL Å UTFØRE REVISJON AV BOSTYRERE. LOVEN STILLER IMIDLERTID KRAV OM FAGUTDANNET REVISOR!Jæren tingrett i Sandnes, Domstolen som var årsak til avsløringen
Foto: Bostyrertilsynet

Tingrettene har i en årrekke sett bort fra oppgaven loven stiller til revisjonen av bostyrerers regnskap, det såkalte "boregnskapet". Konkursloven er tydelig på at denne revisjonen skal utføres etter den internasjonale standarden "god revisjonsskikk" (ISRS 4400). For angivelig å spare penger, har domstolen imidlertid benyttet ufaglærte regnskapsførere, ofte pensjonister, til det bare en ansvarlig revisor kan utføre etter lovhjemmelen i konkursloven § 90, nr 2. 

<<>>

I forarbeidende til konkursloven er det poengtert som særlig viktig at en bostyrers arbeid må gjennomgå en revisjon utført av en uhildet tredjepart, der oppgaven er å påse at det gjennom bobehandlingen ikke er foretatt uheldige transaksjoner som kan sette staten i ansvarsposisjon. I tillegg kommer det klart frem i forarbeidende og inne på konkursrådets sider, at revisjonen er en siste kontroll for å undersøke om bostyrer har overstett verdier som skulle tilfalt kreditorfelleskapet!


I sin iver etter å spare penger, har domstolen tilsidesatt de samme lovene allmennheten skal etterleve! Domstolen har gjennom sin beslutning om å anvende ufaglærte, tilsidesatt retten til en rettferdig rettergang! 


Krav til domstolen ved inngripen i menneskers rådighet over seg selv og sine eiendelerDet overordnede prinsipp for en rettferdig rettergang etter EMK art. 6 nr. 1 er at det skal være ”equality of arms,” altså at det skal være jevnbyrdighet og like muligheter til å bevise skyld og uskyld gjennom like muligheter til å få ordet, føre bevis, imøtegå andres vitneutsagn gjennom krysseksaminasjon, inhabilitet hos dommere og de som er oppnevnt å gjøre en jobb for retten, av retten, som her, Bostyrere!


Tilsvarende prinsipp finnes i FN-konvensjonen for sivile og politiske rettigheter art. 14 nr. 1. Videre innebærer kravet om en rettferdig rettergang etter EMK art. 6 nr. 1 at avgjørelsen i en straffesak skjer av en uavhengig og upartisk domstol og med krav om offentlighet, slik at det ikke skal foregå hemmelige prosesser eller prosesser uten innsyn i tiltale og sentrale bevis.

Straffesak i EMD sin vokabular, omfatter alle forhold av tvang, og har ikke noen betydning om hvorvidt Norge har inndelt lovverket i straffelov eller tvistelov.


Det avgjørende er om myndighetsorganer har gjennom vetak eller dom, påført en part en tilstand som har medført at de har mistet råderetten over seg selv eller deres eiendom.

Lenke til konkursrådets huskeliste for revisjon av boregnskapet:


Krav til revisjon av boregnskapet

(Bostyrers regnskap og arbeid)

Ved oppnevnelse av revisor det en forutsetning at revisor skal oppfylle habilitetsreglene i konkursloven §§ 12 og 13 Forarbeidene til loven påpeker viktigheten av en slik revisjon er ment å være en kontroll av bostyrers arbeid, og derigjennom avdekke om kreditorfellesskapets verdier er ivaretatt etter konkurslovens krav.En revisjon utført etter god revisjonsskikk vil også omfatte gjennomgang av kontrakter og annen dokumentasjon bl.a. for å finne ut om alle immaterielle verdier og rettigheter er ivaretatt.Før retten godkjenner regnskapet skal bostyrer sende kopi av regnskapet og revisjonsberetning til fordringshaverne og alle kreditorer skal få minst 14 dager på å reise innsigelser på at regnskapet godkjennes, at boet sluttes eller at bobehandlingen skal opphøre.

Når retten mener at alle forhold tatt i betraktning, taler for innstilling av bobehandlingen, skal først retten godkjenne regnskap og revisjonsberetning jmfr § 135, tredje ledd, siste punktum

Når retten har godkjent det reviderte boregnskapet, vil retten kunne avsi en kjennelse om å instille bobehandlingen - men ikke før!
Opplysningsplikten påkalles Revisorer 

Du har et særskilt ansvar som ansvarlig revisor og må bringe denne saken inn for din leder, eller til rette overordnet myndighet. Alternativt til revisorforeningen!

I forordet til den internasjonale norske utgaven av 

"STANDARDER FOR KVALITETSKONTROLL, REVISJON, FORENKLET REVISORKONTROLL, ANDRE ATTESTASJONSOPPDRAG OG BESLEKTEDE TJENESTER"

står det i punkt 9; "Revisor skal vurdere om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktelig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i <<I SAMSVAR MED LOVER OG FORSKRIFTER >>!

Med henvisning til revisorloven § 6-2 om opplysningsplikt, som vil etter sigende også gjelde for samtlige revisorer hvis klienter har vært gjennom konkursbehandling, der boet er innstilt på bakgrunn av en ugyldig kjennelse etter konkursloven § 135. (les Varsler sitt brev).Brudd på internasjonale konvensjoner og traktater

Domstolens praksis er også i brudd med de fleste internasjonale menneskeretighetskonvensjoner Norge som nasjon har ratifisert. Hva angår internasjonale handelsavtaler Norge har forpliktet seg å etterleve, er de innstilte bobehandlingene, der kreditorfelleskapet har fremlagt innsigelser, særlige alvorlige.

Når domstolen med henvisning til den uriktig gjennomførte revisjonen, avsier en kjennelse om fratar en tredjepart verdier, er staten ansvarlig for å reparere skaden, fordi kjennelsen er en nullitet. Dette er derfor brudd med all internasjonal og grenseoverkridende insolvensbehandling for uriktig påført tap av tredjeparts verdier, og i strid med wto.

Det kan også tenkes at fordi konsekvensene av praksisen til domstolene i bobehandlinger der rettidige innsigelser ikke er tatt til følge med samme henvisningsårsak berører så mange uskylige tredjeparter, vil praksisen være et brudd på Lugano-konvensjonen mellom Norge og EU i tillegg. 

<<>>Varsler, Jarl-Gunnar Lier oppsummerer saken med sine egne ord:

Visshet om at det som er ukjent for de aller fleste, setter meg i en situasjon der min integritet er blitt satt på prøve i det som oppleves å være en samfunnsplikt. Dette medfører at undertegnede, ufrivillig, herved har påtatt seg det lite tystbetonte ansvaret å med opplyse om de rådende forhold ved domstolen. Forhold gjennom en praksis som har berørt flere tusen mennesker gjennom en årrekke, uten at dette har blitt avdekket - før nå!   (les Varsler sitt brev).


www.bostyrertilsynet.no

169 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle