PANIKK I DOMSTOLEN PINLIG FEILTOLKNING

Oppdatert: 16. feb. 2020

400 000 SKIFTESAKER KAN VÆRE BERØRT. SAMTLIGE BOBEHANDLINGER MANGLER ETTERSYNET AV BOSTYRERE SOM LOVEN KREVER. FORVENTER STORM AV ERSTANINGSKRAV ETTERSOM KLAGER PÅ BOSTYRERE SJELDEN BLIR TATT TIL FØLGE AV DOMMERE.

Advokater har i en årrekke påtatt seg en rolle de er fullstendig uegnet til, ettersom de ikke er kompetente til å gjennomgå regnskap, avtaleverk med kompliserte formuleringer til regnskap og fordeling av betaling og oppgjør egenhendig. Advokater har fått offentligheten til å tro at bostyrere kan alt, klarer alt og opptrer i media som allvitende og meget påståelige i sin retorikk.


Advokater som er oppnevnt som bostyrere, har altså verken kompetanse til, eller skal gjøre annet enn; Å delegere oppgavene videre til de som faktisk innehar fagkompetansen de selv mangler!


Imidlertid har advokater med god hjelp fra domstolen, sine likesinnede jurister, klart å skape et helt annet inntrykk gjennom media. Enda verre, de har iverksatt tiltak, tatt beslutninger og utført oppgaver de absolutt ikke har verken kompetanse eller lovhjemmel til å utføre.


I Norge er det stor skam å bli slått konkurs, det innebærer alle slags former for straff, på alt fra karantener og bøter, til fengsel og tap av omdømme.


"Det samme gjelder for mennesker i en vanskelig livssituasjon, kanskje på grunn av dødsfall i nære relasjoner, sykdom, eller at de mister jobben, der de ikke makter å betale løpende kostnader, som dermed fører til tvangssalg av hus og eiendeler"


Dette er alle menneskers verste mareritt! Og hva gjør vi mennesker når vi ikke liker å tenke på noe som er vanskelig og fælt, og noe vi vet kan skje oss alle?

Jo, vi fortrenger det, vi liker ikke snakke om det. Vi distanserer oss fra de tingene som skjer med "de andre", og puster lettet ut at det ikke er oss.


Denne menneskelige egenskapen, kombinert med vår moralske oppvekst om at "vi må passe på å betale regningene våre", som gjør oss skeptiske til alle som ikke har klart dette.

Dette har advokater oppnevnt som bostyrere og domstolen mer eller mindre utnyttet til det fulle, der de har skapt en situasjon som den vi nå kjenner fra Nav, der domstolen også er ansvarlig for hver eneste handling. Husk at det ikke er Nav som dømmer folk, det er domstolen og den enkelte dommer sitt ansvar ene og alene!
Å gå konkurs er IKKE ulovlig eller straffbart i seg selv. Det er heller ikke ulovlig å miste jobben, bli syk eller ufør. Hvis du skulle være så uheldig å bli utsatt for et bedrageri eller annen kriminalitet, som vold eller vinningsforbrytelser, der følgene har psykisk innvirkning på din kapasitet, er heller ikke dette noe som er ulovlig. Imidlertid er det disse forholdene som fører til en vanskelig livssituasjon, der konsekvensene ofte blir menneskers første møte med en domstol og en oppnevnt bostyrer.


De som har vært så uheldige å havne i klørne til kunnskapsløse dommere og griske advokater oppnevnt som bostyrere, vil kun fortelle at dette som ikke er ulovlig eller straffbart, ofte inneholder ikke bare en, men flere former for straff.


Myndighetene og domstolen kaller det bare ikke straff, ettersom pengeproblemer ikke er regulert som dette i lovverket? Domstolen kaller dette for sivile tvistesaker, som er så langt unna sannheten det er mulig å komme, ettersom alt dreier seg om "tvang", enten ved å frata noen en rettighet eller eiendel, eller tvinge noen å gjøre noe mot sin vilje.


Imidlertid er menneskerettighetsdomstolen klar på at «tilleggsskatt er straff» og således er derfor tvang som begrenser individets råderett over seg selv og sine eiendeler, en straff!

La det være klart: Folk skal betale sin gjeld! Måten gjelden blir til, og hvordan den blir håndtert av domstolen er en helt annen. Det er domstolen som behøver reform!


Advokater oppnevnt som bostyrere er selvstendig næringsdrivende, og tjener penger på timer. Til lengre en bobehandling varer, til mer penger tjener en bostyrer.

Innledningsvis sa jeg at bostyrere skal leie inn kompetanse de selv ikke besitter.

Imidlertid koster dette penger, og fordi bostyrer må betale en revisor for en avtalt kontrollhandling, ut av sitt eget salær, vil Advokatene strekke seg langt for å unngå dette.


Gjennom flere år har advokater og dommere dannet seg sin egen etablerte sannhet om at «hvis boet er lite og oversiktlig» så skal ikke advokaten måtte gjennomgå den avtalte kontrollhandlingen utført av en revisor eller en annen uhildet person med kompetanse på den internasjonale standarden «god revisjonsskikk» (ISRS4400) som konkurslovens paragraf 90, annen del krever av uansett hvem det er som blir oppnevnt.

God Revisjonsskikk er noe KUN registrerte og statsautoriserte revisorer innehar kompetansen til å gjøre. Årsaken til at loven (konkursloven § 90 siste ledd) åpner opp for at "andre enn en revisor" kan gjøre denne kontrollen av bostyrers arbeid, var ment som en mulighet for den gangen det ble oppnevnt kreditorutvalg.


Kreditorutvalg er tross alt kreditorene selv, som i egeninteresse, gransker bostyrer.

Dette vet hver eneste dommer og bostyrer meget godt! Det har aldri, på noe tidspunkt, noensinne, vært ment at advokater oppnevnt som bostyrere, ikke skulle hatt dette ettersynet. Uansett og uten tvil kommer dette frem best i forarbeidene, der det blir sagt at:


«revisjonen etter god Revisjonsskikk er enda viktigere nå, ettersom bostyrere har fått utvidede fullmakter, siden det ikke lenger er nødvendig med kreditorutvalg» 

For å unngå kostnader velger mange advokater å dikte opp fiktive historier om noe de mener er mistenkelig, og dermed blir det opp til Skatteetaten, kemner, finanstilsynet og politiet å gjøre jobben  bostyrer skulle betalt for selv.


For å maksimere sin profitt i påvente av resultatet fra de offentlige behandlerne, kan det godt hende at bostyrer påtar seg to-tre bobehandlinger venteperioden. Når resultatet fra behandlerne foreligger vil bostyrer enten krisemaksimere selv den minste feil for å ansvarliggjøre sin handling.


Hvis det derimot ikke er bemerkninger, bare lar bostyrer være å kommentere noe som helst, uten å måtte innrømme feil overhodet.

Bostyrere blir altså ikke holdt ansvarlige for å påføre andre mennesker skade gjennom ubegrunnede anklager, selv når det ikke er noe grunnlag eller dokumentasjon for å fremlegge dem i utgangspunktet.


Bostyrere benytter seg av folks fordommer, og bruker retorikk som våpen der de ofte har "mistanke" om kriminelle handlinger, eller "det er grunnlag for å tro" som bare er ord fremlagt på en måte som oppleves av behandlere som om det er dokumentert og bevist, selv uten at det foreligger ett eneste dokument som grunnlag for anklagene!


Dette kjøper alle behandlere, dommere, og øvrigheten rått, ettersom media ikke faktasjekker informasjon fra domstolen innen de publiserer.

"Bostyrere har ingen ettersyn eller oppsyn, det er den enkelte dommer som oppnevner dem som bestemmer alt.
Klager du på en bostyrer blir det som å klage på dommerens egne evner i valg av kompetente rettshjelpere!"

Bostyrere kan ta seg friheter absolutt ingen andre kan. Dette krever 100% ærlighet og integritet av mennesker i en slik posisjon. Slike kvaliteter er noe de færreste mennesker har, og ihvertfall ikke advokater!


De fleste bostyrere er nok innenfor normalen av hva en kan forvente av en bostyrer, men dessverre er også mange advokater som utnytter sin posisjon som bostyrer, der de rundstjeler folk og utnytter rollen som diktator, ettersom det er nettopp slik fremferd vi som har jobbet med dette en stund, ser.


Noen advokater nyter den makten rollen som bostyrer gir dem over menneskeskjebner. I noen tilfeller ser vi fra undersøkelser innen andre juridiske fagområder der domstolen pålegger enkeltindividet tvang, som styrkes når en ser at flere av de samme advokater som er bostyrere også benyttes i feks barnefordelingssaker, og skilsmisser. Spørsmålet er: Hva gjør vi med dette problemet?

For å kunne besvare dette spørsmålet må vi stille oss noen relativt enkle spørsmål, som de vanedyrene vi mennesker er, ikke alltid kommer på av oss selv. Vi må først vite at vi har noe å velge i, og deretter kan vi ta en rasjonell vurdering basert på logikk.


1) Er egentlig advokater de rette til å være bostyrere? 


Svar: Absolutt ikke! Det er ikke ett eneste logisk argument som taler for at advokater skal være ansvarlig for en bobehandling.


Registrerte og statsautoriserte revisorer med konsesjon, er den yrkesgruppen som er best egnet til oppgaven, ettersom det tross at er revisorer som skal gjennomføre revisjonen av advokatenes arbeid som bostyrere i alle tilfeller.


Advokater vil i enkelte bobehandlinger være nyttige som innleid hjelp, det er en annen sak, men det er noe helt annet enn å oppnevne dem til en rolle de helt klart utnytter i stor utstrekning på bekostning av mennesker i nød. 

Advokater har forspilt sin sjanse, og har beviselig vist seg å være generelt uegnet til jobben de egentlig de var satt til å delegere. Det er ikke forsvarlig, menneskerettslig korrekt, eller sosialøkonomisk logisk å oppnevne en dirigent til å dirigere et musikkorps som ikke eksisterer! 


2) Advokater har en bevilling, som i likhet med førerkort, ikke krever fornying.


  • Revisorer krever kursing for å opprettholde sin konsesjon, fordi samfunnet mener dette er en så viktig rolle, at dette er påkrevd. Andre yrker har også slike krav, som f.eks. sveisere.  Ingen ville satt seg på et fly om ikke fagarbeidet var utført perfekt.

  • Revisorer er bedre egnet til å gi dommere råd, som f.eks. at det ikke er tilrådelig å åpne konkurs av en privatperson det beviselig ikke er noen midler i, der det eneste domstolen gjør, er å påføre noen i en vanskelig økonomisk situasjon til en uholdbar situasjon. 

  • Dagens praksis, er at dommere som har fått dokumentert at en privatperson uten midler, kanskje med familie og et huslån som overstiger verdien av huset, blir kastet på gate, huset blir solgt med tvang, utelukkende for å dekke bostyrers salær med det som heter Legalpant. 

  • Bostyrere kan etter dagens praksis,  med loven i hånd forlange at banken skal betale boet 5% av lånesummen på huset til boet! 

  • Kreditorene får ingenting, og staten må ta kostnaden med nytt botilbud for en familie der kanskje ektefellene eier 50% av boligen hver.

  • Dette straffer altså ikke bare den som går konkurs, men også uskyldige tredjeparter.


3) Advokater som bostyrere vil bare tjene penger.

FAKTATALL FRA DOMSTOLEN

(Lenket kilder: Domstolens regnskap og statistikk samt Domstolens Årsstatistikk 2018


De siste 10 årene har advokater oppnevnt som bostyrere fått utbetalt ufattelige 20,5 milliarder kroner med gjennomsnitt salær på 50 000kr per bobehandling i 408 952 innstilte bo fra 2008 til og med 2018. 


Et lavt estimat på 200 000 bobehandlinger med privatpersoner i en vanskelig livssituasjon vil bety at bostyrere har fått betalt minimum 10 milliarder kroner for å påføre mennesker i nød, en straff, som mange blir ødelagt av for resten av sitt liv! 


Dette er forkastelig, og avskyelige handlinger utført av dommere som uten logikk har gjort i en årrekke, og fremstår som ren subsidiering av advokater.


"Likheten med Nav-sakene er slående, eneste forskjell er at det her dreier seg om kanskje titusenvis av mennesker som urettvis er dømt - uten så mye som ett korrekt ettersyn av det arbeidet en bostyrer har utført"

Dommerne har til og med nektet å gjennomføre dette ettersynet når det har blitt sendt inn opplagte klager på bobehandlingen. Dette er straffbare handlinger utført av en offentlig tjenestemann.


Det er med andre ord mye mer alvorlig enn om en dommer har avsagt en dommerforsikring eller ei - her er det handlinger som er begått med forsett, av dommere mot mennesker som er fratatt rettighetene til å råde over eget liv og eiendom, stikk i strid men grunnlovens paragraf 96!


4) Hva er i alle dager er galt med domstolen vår?

Domstolens utstrakte bruk av sjekklister og kopiering av andre dommeres avgjørelser uten å lese lovverk er årsaken til alt det vi nå ser er i ferd med å avdekkes litt om litt. Domstolen fortviler, fordi vi nå er blitt så mange som har opplevd urett, at det ikke lenger er mulig å begrave ned alt i det uendelige.


 Identisk med Nav-saken, ANTAR dommere at ANDRE jurister vet bedre, som sier mer om dommere sitt generelle kunnskapsnivå om egne arbeidsoppgaver, enn rettferdig rettergang og individuell behandling.

Vi snakker her om en dommerkultur, der 900 mennesker i svarte kapper ikke er i stand til å ta egne beslutninger basert på individuell behandling i den enkelte sak!

Dommere anvender isteden sjekklister, ettersom produktivitet er noe de blir målt etter, og dermed er sjekklister og tidligere rettspraksis i tilnærmet identiske saker mye kjappere å benytte seg av, ennå faktisk måtte bla opp i lovboken og forarbeidende som hver enkelt dommer egentlig er forpliktet til etter dommerforsikringen noen av dem har avlagt!


Før Nav holdt sin pressekonferanse, ble det i lang tid, visstnok i flere måneder, avholdt møter mellom representanter fra domstolen, Nav og regjeringen, innen domstolen "tillot" Nav å avholde sin pressekonferanse - hvor Nav blir fremstilt som ansvarlig! DETTE ER FEIL!

Den som burde holdt denne pressekonferansen er jo domstolen. 

Det er domstolen og den enkelte dommer som er ansvarlig i Nav saken, det er IKKE juristene i Nav, selv om det er slik det blir fremstilt i media. Nav har mye makt, og de har elendige rutiner på mye av det de gjør, men å dømme noen til fengsel og bøter... 


...er dommere alene om!


1 417 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle