KONKURSLOVENS TO PUNKTER SOM ER MISLIGHOLDT

 

FEIL NUMMER 1

Konkurslovens § 135, tredje ledd, siste punktum (uthevet og understreket)

TREDJE LEDD

På grunnlag av bostyrerens innstilling kan retten beslutte at bobehandlingen skal innstilles eller at det skal innkalles til skiftesamling til drøftelse av spørsmålet om innstilling av bobehandlingen. Dersom det ikke i henhold til tilsagn gitt i denne skiftesamling blir stilt sikkerhet for omkostningene, skal bobehandlingen innstilles, med mindre retten gir en kort utsettelse. Før retten innstiller bobehandlingen, MÅ revidert regnskap være godkjent.*

*Tingrettene har ikke godkjent dette angivelige reviderte regnskapet innen de har avsatt kjennelse om innstilling.

Kjennelsen er av denne årsak IKKE godkjent, og dermed skulle dette medført en omgjøring.

MEN, i tillegg..

FEIL NUMMER 2

Konkurslovens § 90, andre ledd nr 2. sett mot fjerde ledd, siste punktum

ANDRE LEDD

2)å revidere boets regnskap i henhold til god revisjonsskikk og å kontrollere utbetalinger fra boet.

FJERDE LEDD

Hvis boet er enkelt og oversiktlig eller dets midler så begrenset at det vanskelig kan bære utgiftene ved en revisoroppnevnelse, kan retten helt unnlate å oppnevne revisor. Hvis det IKKE er oppnevnt revisor til å utføre oppgavene etter annet ledd nr. 2, SKAL disse utføres av retten, av kreditorutvalget eller av særskilt oppnevnt revisor etter instruks gitt av retten.*

 

*Tingrettene har ikke revidert boregnskapet innen de har avsatt kjennelse om innstilling, som de heller ikke har godkjent. Imidlertid har tingrettene sagt skriftlig i hver eneste kjennelse at boregnskapet er revidert etter reglene i konkursloven § 90, annen del nr 2. ->å revidere boets regnskap i henhold til god revisjonsskikk og å kontrollere utbetalinger fra boet.

Årsak til hvorfor loven åpner opp for at andre skal kunne revidere bostyrers arbeid, er fordi dette var tiltenkt at kreditorer i egeninteresse ville være mer kritiske til Bostyrer enn til og med en revisor.

Nå som det ikke er kreditorutvalg lengre, har dommere og bostyrere tatt seg den friheten å påberope seg fritak av god revisjonsskikk, som loven KLART sier er et krav uansett.

 

Dette blir som mye annet jurister finner på, helt motsatt av intensjonen.

Bostyrere har aldri noensinne vært tenkt å være uten et tilsyn, men det er faktisk det som har skjedd.

Til og med når noen har klaget på bobehandlingen, eller bedt om revisjon slik loven sier at er obligatorisk, så har domstolen nektet å gjennomføre dette.

Her har kreditorer tapt milliarder av kroner, ettersom det er kreditorene som er den tapende part.

Eneste vinner av dette - Advokater oppnevnt som bostyrere - på andre menneskers lidelse og nød!

 

Utdrag fra konkursrådets anbefaling lenket til over (og her)

 

"Likevel er det i dag av økonomiske årsaker kun i et fåtall av konkursboene hvor det oppnevnes borevisor. I de konkursboer hvor det ikke oppnevnes borevisor følger det av konkurslovens § 90 fjerde ledd at revisjon av boregnskapet skal utføres av kreditorutvalget, av en særskilt oppnevnt revisor etter instruks gitt av tingretten eller (unntaksvis) av tingretten selv. Bestemmelsen i konkursloven § 90 fjerde ledd bidrar på den måten til å sikre at boets regnskapsførsel og utbetalinger alltid vil bli kontrollert av noen utenforstående."
 


"Konkursloven stiller ikke noe krav til at den oppnevnte borevisor skal være en godkjent (registrert eller statsautorisert) revisor. I praksis er det likevel som hovedregel en registrert eller statsautorisert revisor som benyttes i de tilfeller det oppnevnes borevisor."
 


"At revisjonen av boregnskapet kan utføres av andre enn en oppnevnt borevisor er IKKE ment å begrense kontrollen med boregnskapet. Konkursloven § 90 forutsetter at omfanget av revisjonen er det samme uavhengig av hvem som utøver revisjonen."

 

"God revisjonsskikk er en rettslig standard for utøvelse av revisjonen forankret blant annet i revisorloven § 5-2 annet ledd, som lyder: ”Revisor skal utføre sin virksomhet i samsvar med god revisjonsskikk”. God revisjonsskikk omfattes av de standarder for revisjon som revisorene som yrkesgruppe har og vil utvikle i fremtiden i Norge og internasjonalt, og defineres som den oppfatning om utøvelse av revisjonen som til enhver tid gjør seg gjeldende blant dyktige og ansvarsbevisste utøvere av revisoryrket."
 


"God revisjonsskikk er gjenstand for kontinuerlig utvikling, og de internasjonale standardene som er fastsatt av International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) gjelder i Norge for blant annet revisjon, begrenset revisjon og attestasjonsoppdrag"


"Formålet med boregnskapet er først og fremst å gi grunnlaget for utbetaling av boets midler til fordringshaverne, herunder dekning av boets egne kostnader, etter realisasjon av skyldnerens eiendeler."

 


"Formålet med revisjonen av boregnskapet er primært å bekrefte at boregnskapet gir et riktig uttrykk for resultatet av realisasjonen av skyldnerens eiendeler og de kostnader som er påløpt i forbindelse med bobehandlingen, og derigjennom å bekrefte boets samlede masse til utdeling til fordringshaverne." 

Departementets uttalelse om borevisjon (Ot.prp. nr. 26 (1998-99) avsnitt 7.4): 

 

"Det er et formål med revisjonen å føre kontroll med det arbeidet som bostyrer utfører, og å avdekke eventuelle misligheter og uheldige transaksjoner fra bostyrers side."
 


"Plikten til revisjon av boets regnskaper er særlig viktig etter at det er åpnet adgang til helt å unnlate å oppnevne kreditorutvalg og bostyrers oppgaver under bobehandlingen er vesentlig utvidet."


 

BOSTYRERTILSYNET ©  2018-2019

IMG_0220_edited.jpg